Úřední deska obce Olomučany

Placeholder

Veřejná vyhláška oznámení Změna územního plánu Olomučany Změna č. 10 – návrh pro veřejné projednání Obsahem změny č.10 Územního plánu Olomučany je převod dokumentace do jednotného standardu územně plánovací dokumentace a redefinice prvků územního plánu ve smyslu požadavku § 20a odst. 2 platných částí stavebního zákona, které nabyly účinnosti k 01.01.2023, zohlednění požadavků nadřazené dokumentace, kterými jsou Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které byly vydány Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 05.10.2016 a nabyly účinnosti dne 03.11.2016, ve znění Aktualizace č. 1 a č. 2, které nabyly účinnosti 31.10. 2020 a aktualizace zastavěného území.
26. 2. 2024 -

1.1 Výkres základního členění 1_ 5 000.pdf 1.2 Hlavní výkres 1_5 000.pdf 1.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1_5 000.pdf 2.1 Koordinační výkres.pdf Oznámení o vydání změny č. 10.pdf Text.pdf

Územní plán

Úřední deska Stránky obce